Що таке рядок (String) у Ruby?

У Ruby String є об’єктом, який використовується для роботи з текстовими даними. Клас String у Ruby надає безліч методів для маніпуляції рядками, таких як об’єднання, розбиття, пошук, заміна та інші операції з текстом.

Клас String дозволяє виконувати такі операції:

 1. Створення та Ініціалізація: Можна створювати рядки за допомогою подвійних або одинарних лапок, а також багаторядкові рядки за допомогою спеціального синтаксису.

 2. Конкатенація: Об’єднання двох або більше рядків в один. Це може здійснюватися за допомогою операторів або спеціальних методів класу String.

 3. Інтерполяція: Вставка значень змінних або виразів у рядок. Це зручно для створення динамічних рядків, де вміст змінюється в залежності від значень змінних.

 4. Довжина рядка: Визначення кількості символів у рядку.

 5. Зміна регістру: Перетворення всіх символів рядка у верхній або нижній регістр.

 6. Підрядки: Виділення частини рядка на основі індексів або діапазонів. Це дозволяє отримувати або змінювати певні фрагменти рядка.

 7. Розбиття рядка: Поділ рядка на масив підрядків на основі певного роздільника. Це корисно для обробки даних, які зберігаються в одному рядку, але логічно розділені.

 8. Заміна підрядків: Заміна частини рядка іншим рядком. Можна замінювати перше входження підрядка або всі входження.

 9. Пошук і перевірка: Перевірка наявності підрядка в рядку, а також пошук його позиції. Це допомагає визначити, чи містить рядок певний фрагмент тексту.

 10. Форматування: Форматування рядків за допомогою спеціальних шаблонів. Це дозволяє створювати рядки з певною структурою, підставляючи значення змінних у визначені місця.

 11. Кодування та Декодування: Робота з різними кодуваннями символів. Ruby підтримує різні кодування, що дозволяє обробляти текст на різних мовах і з різними набором символів.

 12. Методи модифікації: Багато методів String можуть працювати як в режимі зміни оригінального рядка, так і в режимі створення нового рядка з потрібними змінами.

Клас String у Ruby є потужним інструментом для роботи з текстом, що надає гнучкість та ефективність у обробці рядкових даних у різних застосуваннях.

Ось кілька прикладів використання рядків у Ruby:

Створення рядків

str1 = "Hello, World!"
str2 = 'Hello, Ruby!'

Конкатенація рядків

str1 = "Hello"
str2 = "World"
str3 = str1 + ", " + str2 + "!" # => "Hello, World!"

Інтерполяція рядків

name = "Alice"
greeting = "Hello, #{name}!" # => "Hello, Alice!"

Довжина рядка

str = "Hello"
length = str.length # => 5

Зміна регістру

str = "Hello"
str.upcase  # => "HELLO"
str.downcase # => "hello"

Підрядки

str = "Hello, World!"
substring = str[0, 5] # => "Hello"

Поділ рядка

str = "Hello, World!"
words = str.split(", ") # => ["Hello", "World!"]

Заміна частини рядка

str = "Hello, World!"
new_str = str.sub("World", "Ruby") # => "Hello, Ruby!"

Перевірка наявності підрядка

str = "Hello, World!"
contains_hello = str.include?("Hello") # => true