Про принцип відкритості/закритості (Open/Closed Principle - OCP)

Принцип відкритості/закритості (Open/Closed Principle - OCP) є одним з п’яти принципів SOLID і визначає, що класи повинні бути відкритими для розширення, але закритими для модифікацій. Це означає, що поведінка класу може бути розширена без зміни його вихідного коду.

Основні ідеї OCP.

 1. Відкритість для розширення - клас повинен надавати можливості для розширення свого поведінки. Це може бути досягнуто за допомогою інтерфейсів, абстракцій або використання паттернів проектування.
 2. Закритість для модифікацій - при цьому принципі клас повинен залишатися стійким до змін у своєму внутрішньому коді, тобто він закритий для модифікацій. Зміни повинні вноситися лише для введення нового функціоналу.
 3. Розширення за допомогою підкласів або інтерфейсів - новий функціонал додається шляхом створення нових класів (підкласів або об’єктів, що реалізують інтерфейси), які розширюють базовий клас, не модифікуючи його.

В Ruby принцип відкритості/закритості (OCP) також можна продемонструвати за допомогою інтерфейсів або поліморфізму. Ось приклад:

# Закритий для модифікацій клас
class Circle
 attr_reader :radius

 def initialize(radius)
  @radius = radius
 end

 def area
  Math::PI * radius**2
 end
end

# Відкритий для розширення інтерфейс
module Shape
 def area
  raise NotImplementedError, 'Subclasses must implement the area method'
 end
end

# Розширення нового функціоналу через новий клас
class ColoredCircle < Circle
 attr_reader :color

 def initialize(radius, color)
  super(radius)
  @color = color
 end

 def area
  # Використовуємо функціонал базового класу Circle
  super
 end
end

# Використання розширеного функціоналу
circle = ColoredCircle.new(5, 'red')
puts "Colored Circle Area: #{circle.area}" # Використовує функціонал базового класу
puts "Color: #{circle.color}"

У цьому прикладі клас Circle є закритим для модифікацій, і його функціонал розширюється за допомогою нового класу ColoredCircle . ColoredCircle успадковує Circle і реалізує інтерфейс Shape , в якому обов’язково повинен бути метод area . Таким чином, принцип відкритості/закритості дотримується: ми можемо розширити функціонал, не модифікуючи вихідний код Circle .